Indian
Baby Names
Choose Baby Names

MythologicalBaby Names

See also
Goddess Durga Goddess Lakshmi Goddess Saraswati Names
Lord Vishnu Lord Shiva Lord KrishnaNames
Lord Surya (Sun) Lord Chandra (Moon) Lord Ganesha Lord Indra

Lord Surya (Sun)

Lord (Chandra) Moon

Lord Ganesh

Lord Indra

Aaditya Aadhira Akhuratha Amresh
Aditya Amritambu Alampata Amrish
Anamitra Chandra Amit Avasyu
Anshu Chandran Amogh Devendra
Anshu Chandrika Anantachidrupamayam Devesh
Anshumali Chandrima Avaneesh Purandar
Anshuman Dipendu Avighna Rishvanjas
Anshuman Durijesh Balaganapati Sachin
Arun Harmendra Bhalchandra Shachin
Aruna Himanshu Bheema Suneet
Avi Indu Bhupati Surdeep
Bhanu Indulekha Bhuvanpati Suresh
Bhaskar Kalap Buddhinath Tuvidyumna
Bhaskar Kumudesh Buddhipriya Tuvijat
Chitranath Mayank Buddhividhata Ulmuk
Deeptanshu Nilabh Chaturbhuj Vajendra
Dinesh Nishesh Devadeva Vajradhar
Dinesh Rajnish Devantakanashakarin Vajrajit
Diptanshu Rakesh Devavrata Vajrin
Divakar Rohini Devendrashika Vasav
Gandhi Rohinish Dharmik Vidojas
Himaghna Shasha Dhoomravarna Vijayant
Jnhih Shashi Durja Vimridh
Kuvam Shashini Dvaimatura Virikvas
Kuvam Someshwar Ekaakshara Yatindra
Martand Varali Ekadant
Martand Vipra Ekadanta
Mihit Yamir Ekadrishta
Mitra Eshanputra
Patag Gadadhara
Prabhakar Gajakarna
Prabhakar Gajanana
Raurendra Gajanand
Ravi Gajananeti
Ravi Gajavakra
Ravindra Gajavaktra
Ravindra Gajrup
Ravish Ganadhakshya
Rohit Ganadhyakshina
Rohtak Ganapati
Savita Ganapati
Savitendra Gaurisuta
Shriyadita Gunina
Suraj Haridra
Suravi Heramb
Surya Heramba
Suryabhan Ibhanan
Suryadita Kapila
Tapan Kaveesha
Tapan Kripalu
Tejesh Krishapingaksha
Tejeshwar Krti
Viraj Kshamakaram
Kshipra
Lambakarna
Lambodara
Lambodhar
Mahabala
Mahaganapati
Maheshwaram
Mandar
Mangalamurti
Manomay
Mrityuanjaya
Muktidaya
Mundakarama
Musikvahana
Nadapratithishta
Namasthetu
Nandana
Nideeshwaram
Omkara
Pitambara
Pramoda
Prathameshwara
Purush
Rakta
Rudrapriya
Sarvadevatman
Sarvasiddhanta
Sarvatman
Shambhavi
Shashivarnam
Shoorpakarna
Shuban
Shubhagunakanan
Shweta
Siddhidhata
Siddhipriya
Siddhivinayaka
Skandapurvaja
Sumukha
Sureshwaram
Swaroop
Tarun
Tridhatri
Uddanda
Umaputra
Vakrabhuj
Vakratunda
Varadavinayaka
Varaganapati
Varaprada
Veeraganapati
Vidyavaridhi
Vighnahara
Vighnajit
Vighnaraja
Vighnarajendra
Vighnavinashanaya
Vighnesh
Vignaharta
Vigneshwara
Vikat
Vinayak
Vinayaka
Vishwamukha
Vishwaraja
Yagnakaya
Yashaskaram
Yashvasin
Yogadhipa
Yogadhipa
See also
Goddess Durga Goddess Lakshmi Goddess Saraswati Names
Lord Vishnu Lord Shiva Lord KrishnaNames
HomePage